VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dé obchodní „VOP“) jsou vydávány fyzickou osobou Ing. Bárou Semiánovou, se sídlem Nová 290, 294 73 Brodce, IČ: 14175533 v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „Pronajímatel“)

1.2   VOP upravují práva a povinnosti vzniklé na základě nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Pronajímatelem a zákazníkem, který si zapůjčí předmět či předměty z obchodu allforwedding.cz. (dále jen „Nájemce“)

1.3   Pronajímatel a Nájemce (také jako „Smluvní strany“) se zavazují, že VOP jsou součástí všech smluv, které mezi nimi budou v budoucnu uzavřeny. Uzavřením Smlouvy Nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jsou součástí Smlouvy a že je přijímá.

2. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1  Předmět smluvního vztahu je přenechání movitých věcí (dále jen „Pronájem“) ve vlastnictví Pronajímatele Nájemci, aby Nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to Pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny jako Předměty nájmu.

3. VZNIK SMLOUVY

3.1  Veškerá prezentace Předmětů nájmu umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Předmětů nájmu. Ustanovení § 1752 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Předmětech nájmu, a to včetně uvedení cen.
3.3   Smlouvou je myšlena objednávka, která je provedena Nájemcem na webových stránkách allforwedding.cz pomocí rezervačního kalendáře a následně objednávkového formuláře (dále jen „Objednávka“).
3.4   Minimální hodnota Objednávky je stanovena na 500 Kč.
3.5  Smlouva vzniká v okamžiku písemného potvrzení Objednávky ze strany Pronajímatele, které Nájemce obdrží až po zaplacení zálohové faktury. Pokud Nájemce provede Objednávku méně než 14 dní před dnem zápůjčky, vystavuje Nájemce místo zálohové faktury fakturu na celou částku. V takovém případě Pronajímatel písemně potvrzuje Objednávku až v okamžiku jejího úplného zaplacení.
3.6   Dodatečné změny v již potvrzené Objednávce provedené Nájemcem jsou považovány za zrušení původní Objednávky, přičemž bude vystaveno nové potvrzení včetně upřesnění termínu dodání.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1   Cena za pronájem movitých věcí (dále jen „Cena“) je na webových stránkách obchodu uvedena u každého Předmětu nájmu.

4.2   Pronajímatel prohlašuje, že není plátcem DPH.

4.3   Cena za doprovodné služby (doprava, instalace, a jiné) je individuální a stanovena na základě cenové kalkulace na žádost Nájemce.

4.4   Cena za pronájem zahrnuje cenu Předmětu nájmu, vratnou kauci a případně dopravné, pokud si ho Nájemce objednal.

4.5   Pronajímatel zasílá Nájemci fakturu na základě provedené Objednávky na webových stránkách allforwedding.cz a je splatná dle data splatnosti uvedeném na faktuře – daňovém dokladu Pronajímatele.

4.6   Cena za pronájem musí být uhrazena pouze převodním příkazem na bankovní účet Pronajímatele uvedený na faktuře. Faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání celé částky na bankovní účet Pronajímatele.

4.7   Pokud Nájemce v řádném termínu nezaplatí Cenu za pronájem uvedenou na faktuře, Objednávka se kompletně ruší.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1   Pronajímatel je povinen dodat Předměty nájmu v množství a nejpozději ve sjednaný den dle potvrzené Objednávky, avšak za předpokladu, že Nájemce zaplatil Cenu za pronájem v řádném termínu dle vystavené faktury.

5.2   Lhůta pro předání Předmětů nájmu není závazná, pokud se Pronajímatel a Nájemce dohodou jinak.

5.3   Pronajímatel předá Předměty nájmu Nájemci osobně, kurýrní službou nebo pomocí vlastní dopravy AFW dle volby Nájemce při tvorbě Objednávky.

5.4  Při převzetí je Nájemce povinen Předměty nájmu zkontrolovat, zda nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže Nájemce zjistí, že jsou Předměty nájmu poškozené, zničené či znehodnocené, je povinen o tom informovat Pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že Nájemce převzal Předměty nájmu bez jakýchkoli vad či poškození.

5.5  Pokud Nájemce převezme Předměty nájmu poškozené a nejpozději v den převzetí o tom informuje Pronajímatele, je Pronajímatel povinen v co nejkratší lhůtě dodat jiné, srovnatelné předměty. Jestliže není možné z objektivních důvodů dodat včas náhradní Předměty nájmu, je pro Pronajímatel povinen kompenzovat újmu Nájemce vrácením peněžní částky poškozených Předmětů nájmu v plné výši, kterou Nájemce za tyto Předměty nájmu zaplatil.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1   Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na Předmětech nájmu nese Nájemce, a to od okamžiku převzetí Předmětů nájmu až do jejich navrácení zpět Pronajímateli. V případě, že Nájemce vrátí Předměty nájmu prostřednictvím kurýrní služby, je v jeho osobním zájmu, aby prostřednictvím fotografií zdokumentoval, že jsou Předměty nájmu kurýrní službě předávány nepoškozené.

6.2  Pokud Pronajímatel převezme Předměty nájmu poškozené, zničené či jinak znehodnocené a Nájemce nebude moci prokázat, že je předal kurýrní službě nepoškozené, nezničené nebo jinak neznehodnocené, považuje se za to, že odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) nese Nájemce.

 

7. KAUCE A PODMÍNKY PRO JEJÍ VRÁCENÍ

7.1   Kauce je finanční částka, kterou Nájemce dobrovolně postupuje Pronajímateli jako formu vratné zálohy.

7.2   Kauce je stanovena ve výši 50 % z hodnoty objednaných Předmětů nájmu a je uvedena na faktuře.

7.3   Pokud Pronajímatel převezme Předměty nájmu od Nájemce ve stejném stavu, jako je Nájemci přenechal, je povinen vrátit přijatou kauci v plné výši na bankovní účet, ze kterého byla kauce placena a to do 5 pracovních dnů od vrácení Předmětů nájmu.

7.4  Při převzetí poškozených, zničených či jinak znehodnocených Předmětů nájmu je Pronajímatel oprávněn ponechat si kauci v plné výši nebo její poměrnou část na pořízení nových, srovnatelných Předmětů nájmu.

7.5   O finanční částce, kterou si Pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat Nájemce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od data převzetí Předmětů nájmu. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje elektronická komunikace (email, SMS).

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1   Nájemce má povinnost vrátit Předměty nájmu Pronajímateli nejpozději do data, na kterou byly pronajaty. Za navrácení se považuje fyzické předání Předmětů nájmu k rukám Pronajímatele nebo doručení prostřednictvím kurýrní služby k rukám Pronajímatele. Za každý den prodlení je Pronajímatel oprávněn požadovat finanční částku odpovídající 50 % z hodnoty půjčených Předmětů nájmu.

8.2    Jestliže Nájemce Předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží Pronajímateli celá postoupená kauce a doplatek ve výši pořizovací ceny Předmětů nájmu.

8.3   Nájemce má právo více jak 30 dnů před dnem zápůjčky zrušit Objednávku bez udání důvodů. V takovém případě je Pronajímatel povinen vrátit přijatou zálohu v plné výši na bankovní účet Nájemce do 5 pracovní dnů od zrušení Objednávky. Za zrušení Objednávky se považuje informování Pronajímatele skrze elektronickou komunikaci (email, SMS).

8.4  Pokud Nájemce zruší celou Objednávku 30 až 15 dní před dnem zápůjčky, náleží Pronajímateli 50 % z již přijaté zálohy, přičemž zbývající částka bude Nájemci vrácena do 5 pracovních dnů na jeho bankovní účet. Pokud Nájemce zruší celou Objednávku 14 až 8 dní před dnem zápůjčky, náleží Pronajímateli 100 % z již přijaté zálohy. Pokud Nájemce zruší celou Objednávku 7 a méně dní před dnem zápůjčky, náleží Pronajímateli 100 % z celkové ceny zápůjčky.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1   Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

9.2   Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, emailová adresa. Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data nebudeme dále zpracovávat.

9.3   Pokud u nás vytvoříte objednávku, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to především fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa. Osobní údaje potřebujeme pro zpracování Objednávky, komunikaci ohledně jejího stavu a pro dodání produktů či služeb. Jakmile budou předměty Objednávky vráceny zpět Pronajímateli, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

9.4   Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1   Nájemce je povinen Pronajímateli písemně ohlásit do 14 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména či názvu společnosti, bankovního konta, ze kterého jsou platby prováděny, zánik společnosti, její splynutí či sloučení s jinou společností, jakékoli jiné změny v obchodním rejstříku, vstup do insolvenčního řízení, apod. Nájemce odpovídá za to, že Pronajímatel má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty.

10.2   Smluvní strany potvrzují, že si tyto VOP řádně přečetly, že jim plně rozumí a že veškerá ustanovení těchto VOP považují za vyvážená a spravedlivá.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 6. 2022